HR Manager

THE ROLE:

 • วางแผนและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงพนักงานในแผนกและต่างแผนก
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • ดูแลการรับสมัครงาน สัมภาษณ์ และร่วมคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเข้าร่วมทีม
 • อบรมปฐมนิเทศพนักงาน แนะนำกฏระเบียบของบริษัท และแนะนำพนักงานใหม่ให้กับทีม
 • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
 • ให้คำแนะนำกับพนักงาน การตักเตือนพนักงาน ออกหนังสือตักเตือนลงโทษทางวินัย
 • จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของพนักงานในองค์กร

IDEAL CANDIDATE:

 • อายุ 35 - 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานด้าน HR อย่างน้อย 5 ปี
 • หากเคยทำงานด้าน HR ในองค์กรที่เป็น Agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีศิลปะในการพูด สื่อสารกับพนักงานในบริษัท
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี
 • มีบุคลิกของผู้นำ
 • มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา

Technical Efficiency:

100% Complete
มนุษยสัมพันธ์
100%
100% Complete
ทักษะการสื่อสาร
100%
80% Complete
ทักษะการจัดการ
80%
70% Complete
ความคิดสร้างสรรค์
70%
80% Complete
iWork / MS Office
80%