Junior/Senior Front-End Developer

THE ROLE:

 • จัดทำเว็บไซต์ โดยใช้ HTML , CSS และ JAVAScript สามารถเชื่อมต่อกับ API
 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ ให้เเป็นไปตามมาตราฐาน W3C และแสดงผลบน Web browser
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้ออกแบบ UI เพื่อพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
 • ติดตาม และประเมินความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ของคู่แข่ง
 • ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

IDEAL CANDIDATE:

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ 3-5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา HTML, CSS และ JavaScript
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี
 • มีความสามารถในการพัฒนา Front-End โดยใช้ JavaScrip Framework ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และการปรับแต่งเบราว์เซอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีความรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

Technical Efficiency:

100% Complete
HTML
100%
100% Complete
CSS
100%
80% Complete
JavaScript
80%
70% Complete
Adobe Photoshop
70%
70% Complete
Adobe XD
70%
80% Complete
Web Inspector
80%