Account Executive (BKKMENU.com)

THE ROLE:

 • หาลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเว็บไซต์
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของทางเว็บไซต์ต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน
 • ดูแลจัดการเอกสาร รวมถึงการออก Quotation และการวาง Invoice
 • ทำรายงานสรุปการขาย
 • มีส่วนร่วมในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

IDEAL CANDIDATE:

 • ปริญญาตรีสาขาบริการธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายงาน Media หรือสื่อออนไลน์ อื่น ๆ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีบุคลิกและอัธยาศัยที่ดี มีทักษะการติดต่อสื่อสารและการขาย
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน
 • ยอมรับฟังความคิดเห็น และคำวิจารณ์ของคนอื่น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ใจเย็น สุภาพ และมีความรับผิดชอบสูง
 • ถ้ามีความชอบในด้านอาหารและไลฟ์ไตล์ จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ

Technical Efficiency:

100% Complete
มนุษยสัมพันธ์
100%
100% Complete
ทักษะการสื่อสาร
100%
80% Complete
ทักษะการจัดการ
80%
70% Complete
ความคิดสร้างสรรค์
70%
90% Complete
iWork / Microsoft Office
90%

Qualified ?

Call or send us your resume.

Location