Senior Photographer (BKKMENU.com)

THE ROLE:

 • ร่วมวางแผนและเสนอแนะร้านอาหาร คาเฟ่ใหม่ ๆ, Destination มาแรง, แหล่งช็อปปิ้งเด็ดรวมทั้ง Workshop หรือเรื่องราวเก๋ ๆ ที่ตรงกับ Criteria ของ BKKMENU
 • ศึกษาข้อมูลของสถานที่ เพื่อวางแผนการถ่ายภาพ ก่อนไปถ่ายที่สถานที่จริง
 • จัดองค์ประกอบศิลป์สำหรับการถ่ายภาพ
 • จัดแสง ออกแบบมุมของภาพ เพื่อให้ภาพออกมาสวยงามตามหลักการที่ตกลงร่วมกัน
 • ตกแต่งภาพสำหรับใช้ในเว็บไซต์ และช่องทาง Social Media
 • อัพเดทสถานะงานและปัญหา (ถ้ามี) ในแต่ละโปรเจครายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามแผนงานและเวลาที่กำหนด
 • ทำความสะอาด ดูแลเก็บรักษากล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายภาพให้เรียบร้อยทุกครั้งหลัง ถ่ายภาพ
 • ติดตามและวิเคราะห์ผลงานถ่ายและตกแต่งภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานในอนาคต

IDEAL CANDIDATE:

 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การถ่ายภาพอย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีทักษะด้านการจัดวางองค์ประกอบศิลป์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
 • มีความประณีตและละเอียด
 • สามารถใช้โปรแกรมการตกแต่งภาพ เช่น Photoshop และ Light Room ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและเพื่อนร่วมงานได้เร็ว
 • หากถ่ายและตัดต่อวีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Technical Efficiency:

100% Complete
ทักษะการถ่ายภาพ
100%
90% Complete
ความคิดสร้างสรรค์
90%
100% Complete
Photoshop
100%
100% Complete
Light Room
100%

Qualified ?

Call or send us your resume.

Location