Web Programmer (BKKMENU.com)

THE ROLE:

  • พัฒนา Web Application บน PHP
  • พัฒนาระบบ Content Management System ตามระบบมาตรฐานของบริษัท
  • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
  • เสนอแนะโซลูชั่นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโจทย์ต่าง ๆ
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ BKKMENU.com ให้ดียิ่งขึ้น
  • พัฒนา Web Application อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

IDEAL CANDIDATE:

  • จบปริญญาตรี Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าใจ Function และการทำงานของเว็บไซต์เป็นอย่างดี
  • ถ้าเคยพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Facebook API, Google API จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

Technical Efficiency:

60% Complete
PHP
60%
30% Complete
CodeIgniter
30%
60% Complete
MySQL
60%
50% Complete
JavaScript
50%
50% Complete
jQuery
50%

Qualified ?

Call or send us your resume.

Location